Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató  

Adatkezelési tájékoztató

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban „Biztosító”), mint adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelési célokról, jogalapokról, az adatkezelések időtartamáról és a kezelt adatok köréről, és az adatkezelésekkel kapcsolatos érintetti jogokról valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

A Biztosító magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) rendelkezéseinek.

A Biztosító fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató módosítására, amelyről honlapján (www.union.hu) keresztül kellő időben értesíti az érintetteket.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Honlapot személyes adat megadása nélkül látogathatja, megismerkedhet a Biztosító termékeivel, szolgáltatásaival.

I. Általános fogalmak

II. Egyes adatkezelések

1. Biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

A személyes adatok tárolása és feldolgozása a Biztosító székhelyén, az UNION Biztosító központjában, illetve az adatfeldolgozást végző szolgáltatók telephelyein történhet az Európai Unió területén belül.

A Biztosító, a biztosításközvetítő, viszontbiztosító a viszontbiztosító jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az itt meghatározott adatkezelés jogalapját a Bit. teremti meg. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítás fenntartásához a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet.

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a Biztosító az előbbiekben meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

Fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a Biztosító, a biztosításközvetítő, viszontbiztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

A Biztosító, biztosításközvetítő és a viszontbiztosító az Ügyfélre vonatkozó biztosítási titoknak minősülő adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Info tv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére. A biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási szolgáltatással összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat a Biztosító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi meg.

A biztosításközvetítő jogosult az ügyfél biztosítási titkát megismerni és azt kezelni. A Biztosító megbízásából eljáró függő biztosításközvetítő (ügynök és többes ügynök) az előző bekezdésben meghatározott ideig, legfeljebb azonban a Biztosítóval fennálló jogviszonya megszűnéséig kezelheti az ügyfelek biztosítási titoknak minősülő adatait. A biztosítási jogviszony fennállása alatt a biztosításközvetítő személyében beállt bármilyen változás esetén a Biztosító jogosult az ügyfél adatait a jelen bekezdésben meghatározott célból a vele biztosításközvetítői jogviszonyban álló más biztosításközvetítő részére átadni.

A Biztosító köteles a biztosított (szerződő, kedvezményezett) kérésére a Biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni, valamint a biztosított (szerződő, kedvezményezett) által kezdeményezett adathelyesbítést átvezetni.

A Biztosító, a biztosításközvetítő és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

A Biztosító, a biztosításközvetítő, viszontbiztosító köteles törölni minden olyan ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

A Bit alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

2. A szerződéskötést megelőző adatkezelések

Megfelelési és alkalmassági teszt biztosítási célú befektetési termékeknél

A Bit. 166/E § (1) bekezdése alapján a biztosító köteles beszerezni a szükséges információkat az ügyfélnek vagy a leendő ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteiről, pénzügyi helyzetéről, veszteségviselési képességéről, befektetési céljairól és kockázattűréséről, annak érdekében, hogy számára alkalmas biztosítási alapú befektetési termékeket ajánlhasson. Ezen jogszabályi kötelezettségnek a Biztosító a megfelelési és alkalmassági teszt keretében tesz eleget, melyben a leendő ügyfelek befektetési ismeretei, befektetési céljai, és az aktuális pénzügyi helyzete kerül felmérésre, így személyes adatok jutnak biztosító és a megbízott biztosításközvetítő tudomására.

A biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése a Bit rendelkezései alapján kizárólag tanácsadással történhet, melyhez szükséges a teszt eredményének felhasználása.

A Biztosító a teszt kitöltését követően 60 napig jogosult az abban megadott információkat a kitöltés céljául szolgáló életbiztosítási ajánlat elkészítéséhez felhasználni.

Amennyiben a teszt eredménye alapján 60 napon belül nem tesz a leendő ügyfél biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot, vagy ha a leendő ügyfélnek a teszt alapján biztosítási alapú befektetés nem ajánlható, a Biztosító a papíralapú tesztet megsemmisíti.

Amennyiben a teszt eredménye alapján a leendő ügyfél biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási szerződés létrejön, akkor a megfelelési és alkalmassági teszt megőrzésre kerül annak részeként.

Igényfelmérő

A Bit 153. § (1) bekezdése szerint az életbiztosítási szerződés megkötése előtt - az olyan megtakarítási elemet nem tartalmazó, tisztán kockázati életbiztosítások kivételével, amelyeket pénzügyi intézmény az általa nyújtott, pénzügyi szolgáltatással összefüggésben javasolt, vagy amelyeknek a biztosítási összege nem haladja meg az egymillió forintot - a Biztosító, illetve a biztosításközvetítő köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit. Az adatkezelés jogalapját a Bit. 153. § (1) bekezdése teremti meg. Az adatkezelés célja az ügyfelek igényeinek pontosítása, a számára megfelelő biztosítási termék ajánlása. A Biztosító az igényfelmérőben megadott adatokat biztosítási titokként kezeli.

A Biztosító az igényfelmérő kitöltését követően a 60 napig jogosult az igényfelmérés során megadott információkat a kitöltés céljául szolgáló életbiztosítási ajánlat elkészítéséhez felhasználni.

Amennyiben az igényfelmérés alapján 60 napon belül nem tesz az ügyfél biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot, a Biztosító a papíralapú igényfelmérőt megsemmisíti, az elektronikusan rögzített igényfelmérőt törli az rendszeréből.

Amennyiben az igényfelmérő eredménye alapján a leendő ügyfél biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási szerződés létrejön, akkor az igényfelmérő megőrzésre kerül annak részeként.

Stratégiai pénzügyi kérdőív

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján a Biztosító és a megbízott közvetítői jogosultak az érintett személyére szóló életbiztosítási és egyéb a Biztosító által közvetített termékekkel kapcsolatos ajánlatok kidolgozása és az érintett részére történő felajánlása céljából stratégiai pénzügyi kérdőív keretében felmérni a leendő ügyfelei pénzügyi helyzetét annak érdekében, hogy számukra a legmegfelelőbb biztosítási terméket tudják ajánlani. A hozzájárulás önkéntes, és annak az érintett általi visszavonásáig kezelheti azt a Biztosító és az általa megbízott biztosításközvetítő.

3. A www.union.hu honlap látogatóinak adatai

A www.union.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan rögzíti az alábbi adatokat: böngésző típusa, a látogatás időpontja, meglátogatott oldal címe,böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv) az előzőleg látogatott oldal címe. Ezeket az adatokat Társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a biztosító a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére, és a honlappal kapcsolatos elemzés érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

4. Sütik

A www.union.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, stb.), illetve azon célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg.A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, a felhasználói élmény növelésére. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.További információ: www.google.com/ intl/hu/policies/privacy/partners/

Társaságunk weboldala által használt harmadik fél általi sütiket és azokra vonatkozó részletes leírást a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében találja.

5. Visszahívási Űrlapok adatkezelése (közvetlen üzletszerzés)

Társaságunk olyan személyes adatokat is kezel, melyeket a honlapra látogatók adnak meg a www.union.hu oldalán keresztül.

Ilyen lehetőséget biztosítanak a visszahívási űrlapok, melyek kitöltésekor Társaságunk termékei iránt érdeklődők az adatlap elküldését megelőzően hozzájárulnak ahhoz, hogy Társaságunk az űrlapon megadott személyes adatait az alábbi célból kezelje.

A Biztosító e célból hozzájárulással rendelkező ügyfelek által megadott személyes adatait (név, irányítószám, e-mail cím, telefonszám,) felhasználhatja arra, hogy közvetlen megkeresés (telefon, e-mail útján) módszerével tájékoztató tevékenységet és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson, amelyeknek célja az érintett részére a Biztosító szolgáltatásainak ajánlása, hirdetése (közvetlen üzletszerzés). A hozzájárulás megadásával hozzájárulás kiterjed arra is, hogy a Biztosító alkalmazottjain kívül, a vele megbízási viszonyban álló biztosításközvetítői is felkeressék telefonon illetve e-mail útján ajánlatokkal. Az űrlap kitöltése önkéntes, és az érintett előzetes hozzájárulásán alapul.

A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat Társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen a honlapon elérhető www.union.hu/leiratkozas oldalon tudja megtenni.

6. Kárbejelentési űrlapok

Társaságunk honlapján lehetőség van arra, hogy a kárbejelentési űrlapon a kötelező gépjárműbiztosítás, a CASCO, és a vagyonbiztosítással kapcsolatban az ügyfeleink, illetve a károsultak, egyéb érdekeltek is bejelentsék a kárigényüket.  

A személyes adatok adatkezelési célja a technikai adminisztráció megkönnyítése, és a kárigények gyorsabb ügyintézése, kifizetése, továbbá az elírások kiküszöbölése, és az igénybejelentővel a kárügyintézéssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel postai úton vagy telefonon.

Személyes adatok köre vagyonbiztosítás esetén: károsult neve, cím, kapcsolattartó telefonszáma kapcsolattartó e-mail címe, kötvényszám, káresemény dátuma, kár oka, becsült kárösszeg.

Személyes adatok köre kötelező gépjármű felelősség biztosítás esetén: károkozó gépjármű rendszáma, károsult gépjármű rendszáma, tulajdonos neve, lakcíme, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó e-mail címe.

Személyes adatok köre Casco esetén: károsult gépjármű rendszáma, tulajdonos neve, lakcíme, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó e-mail címe.

Az űrlapon közölt személyes adatok kezeléséhez Társaságunk előzetes hozzájárulást kér. Az űrlap kitöltése önkéntes, és az érintett előzetes hozzájárulásán alapul.

Amennyiben életbiztosításra, vagy utasbiztosításra vonatkozó kárigényt jelentenek be ezen a felületen, akkor ott az életbiztosításra, vagy az utasbiztosításra rendszeresített, papír alapú nyomtatványt tudja az érintett kinyomtatni, majd egyéb úton eljuttatni Társaságunknak.

A személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonása esetén törli a nyilvántartásból, kivéve, ha az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján jogi kötelezettség teljesítése, illetve Társaságunk, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából tovább kezelheti.

7. Ügyfélszolgálati űrlapok

Társaságunk honlapján lehetőség van arra, hogy az ügyfélszolgálati űrlapon ügyfeleink bejelentsék a kéréseiket, igényeiket, különösen csekket igényeljenek, fedezetigazolásokat, kártörténeti igazolásokat, zöldkártya igényléseket, a szerződés aktuális értékéről (Egyenleg-, tőkeértesítő igénylése) szóló tájékoztatást kérjenek a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén, valamint biztosítási kötvény igénylése a vagyonbiztosítások esetén.

Az adatkezelési célja a technikai adminisztráció megkönnyítése, és az gyorsabb ügyfélkiszolgálás megvalósítása.

Személyes adatok köre: név, irányítószám, telefonszám, valamint a beazonosításhoz szükséges egyéb személyes adatok.

Az űrlapon közölt személyes adatok kezeléséhez Társaságunk előzetes hozzájárulást kér. Az űrlap kitöltése,önkéntes, és az érintett előzetes hozzájárulásán alapul.

A Biztosító a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása érdekében közönséges (nem titkosított, elektronikus aláírást nem tartalmazó) elektronikus levélben (e-mail) csak és kizárólag általános tájékoztatást tud nyújtani, biztosítási titoknak minősülő információkat nem áll módjában kiszolgáltatni. Az Ügyfél ilyen információkat tartalmazó vagy kérő közönséges e-mailen küldött levelére minden esetben az Ügyfél bejelentett levelezési címére postai úton megküldött levélben válaszol.

8. Chat funkció

A honlapon keresztül a chaten folytatott kommunikáció ügyfélkapcsolati céllal történik, és személyes adatokat tartalmazhat. A biztosító a chaten keresztül kizárólag általános felvilágosítást ad, és a honlapon történő eligazodásban nyújt segítséget a látogatók számára. Hangsúlyozzuk, hogy konkrét biztosítási szerződésekkel, kárügyekkel, szolgáltatási igényekkel kapcsolatban nem folytat kommunikációt a chaten keresztül Társaságunk a honlapra látogatókkal.

A személyes adatok megadása önkéntes, és az érintett hozzájárulásán alapul, melyet a chat beszélgetés kezdetén tehet meg. A chat funciót a Biztosító a SmartsUpp applikációval nyújtja.

Adatkezelés időtartama: 30 nap

9. IBiztosító, Ügyfélportál Adatkezelése

A honlap tartalmaz kizárólag Társaságunk ügyfelei számára hozzáférhető információkat az ügyfélportálokon. Ezen felületek használata előzetes regisztrációhoz kötött. A felületre történő belépéshez felhasználói név és jelszó megadása szükséges. Az ezen felületeken megjelenő adatok kezelésére a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatkezelési szabályok az irányadók.

10. Online kötések adatkezelése

Társaságunk online kötési felületet üzemeltet UNION 24 néven. Ezen a felületen lehetősége nyílik a honlapunkra látogatóknak nyugdíjbiztosítást, kötelező gépjármű biztosítást, CASCO-t, lakásbiztosítást, és közlekedési baleset biztosítást kötni.

Kezelt adatok köre: a kötési felületen az adott biztosításhoz szükséges személyes adatok, felhasználónév, jelszó, e-mail cím.

Az union.hu honlapon keresztül on-line, elektronikus úton történő szerződéskötések a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (továbbiakban: Távért. tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a biztosítási szerződés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, továbbá az abból származó díjak számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az elektronikus úton megkötött biztosítások esetén az adatkezelés jogalapja: a Bit. 135. §, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a, Távért. tv. 11. § (2) bekezdése, és az Eker tv. 13/A §-a, az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatoknál pedig az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerinti, az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

Adatkezelési időtartama:

A biztosítási titok körébe tartozó adatok kezelése során társaságunk a személyes adatokat – ideértve az egészségi állapottal közvetlenül összefüggő adatokat is – a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Társaságunk a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási szolgáltatással összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat társaságunk az Sztv. 169. §-a alapján 8 évig őrzi meg.

11. Utasbiztosítás

Társaságunk weboldalán lehetőség van online utasbiztosítás megkötésére, melyhez nem szükséges a fentebb részletezett online kötési felületen történő regisztrációra.

Kezelt adatok köre: szerződő neve, címe, az első biztosított neve, címe és születési dátuma, valamint a további biztosítottak neve és születési dátuma.

Egyebekben az utasbiztosításokra is az online kötésekre vonatkozó adatkezelési szabályok vonatkoznak.

12. Telefonos értékesítés adatkezelése

Egyes biztosítási termékek a Távért. törvény szabályainak megfelelően, Társaságunkkal telefonon keresztül is megköthetők. A telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük az ezen törvény által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének bizonyítása, valamint a biztosítási szerződés megkötése, teljesítésének a bizonyítása céljából, továbbá az online kötések adatkezelésénél részletezett célból.

A telefonos kommunikáció rögzítése és ebből következően az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés jogalapja, és időtartama megegyezik az online kötések adatkezelésekor leírtakkal.

Amennyiben a telefonhívás rögzítéséhez nem járul hozzá az érintett, illetve ha a biztosítás kötésére nem kerül sor, akkor a hangfelvételt Társaságunk a telefonhívást követően 60 napon belül törli.

13. Telefonos ügyfélszolgálat adatkezelése

Társaságunk az ügyfelek által, a megkötött biztosítási szerződéseikre vonatkozóan feltett kérdések esetén, vagy társaságunk saját kezdeményezésére telefonon keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt a biztosítási szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási-, illetve kártérítési igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott kommunikációt Társaságunk hangfelvétellel rögzíti, melyről a hangrögzítés kezdetekor tájékoztatják az ügyfeleket. A beszélgetés rögzítése a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos online kötések adatkezelésénél részletezett célból történik.

A telefonos ügyfélszolgálat az ügyfeleket beazonosítja a telefonbeszélgetés elején a személyes adataik, illetve egyéb azonosító adat megadásával.

Társaságunk a rögzített telefonbeszélgetéseket elemzi abból a célból, hogy az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében ellenőrizhesse a telefonos ügyfélszolgálati tevékenységére vonatkozó minőségi követelmények teljesülését. Emellett célja továbbá az, hogy az ügyfél kifogásait, kérdéseit, észrevételeit, bejelentéseit, panaszait lehetőség szerint az ügyfél számára megnyugtató módon, mindkét fél megelégedésére rendezhesse, illetve a későbbi panaszok esetén az adott telefonos tájékoztatásokat kivizsgálhassa Társaságunk panaszkezeléssel foglalkozó csoportja.

A telefonos kommunikáció rögzítése és ebből következően az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán alapul.

A telefonbeszélgetéseket Társaságunk a biztosítási célú adatkezeléssel egyező időtartamig tárolja

14. Panaszok adatkezelése

Társaságunk a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a Bit.159. §. panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Társaságunk adatkezelése a Bit. fenti rendelkezésén alapuló kötelező adatkezelés.

Telefonon történő panaszkezelés esetén Társaságunk a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti. A hangfelvétel rögzítését a Bit. fent hivatkozott szakasza rendeli el kötelezően.

Társaságunk a közönséges (nem titkosított, elektronikus aláírást nem tartalmazó) elektronikus levélben (e-mail), valamint telefonon tett panaszok esetében a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása érdekében a panaszban megjelölt, illetve az ügyfelünk által bejelentett levelezési címére postai úton küldi meg a panaszválaszt.

A rögzített hangfelvételeket Társaságunk öt évig megőrzi. A Biztosító a hozzá beérkezettpanaszt és az arra adott választ öt évig megőrzi.

A panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Biztosító Panaszkezelési szabályzata tartalmazza.

15. Biztosítotti veszélyközösség védelme céljából történő adatkezelés (adatátadás)

A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében Társaságunk – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából a Bit. 149. §-ában biztosított felhatalmazás alapján jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz a biztosító által a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a fgyelembevételével kezelt – a Bit.149.§ (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott adatok vonatkozásában.

A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.

Társaságunk ennek keretében,– baleset és betegség, továbbá az életbiztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

 – szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek nélkül), sínpályához kötött járművek, légjárművek, hajók, szállítmány, tűz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk, hitel, kezesség és garancia, különböző pénzügyi veszteségek, jogvédelem, segítségnyújtás ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

– a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást), a légi járművekkel kapcsolatos felelősség, a hajókkal kapcsolatos felelősség, valamint az általános felelősségbiztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

– a szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek nélkül)és a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást) biztosítási ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatosan a jármű járműazonosító adatai (rendszáma, alvázszáma) alapján – a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást) ágazathoz tartozó károk esetén a károsult előzetes hozzájárulása nélkül is – Társaságunk jogosult az alábbi adatokat kérni:

Társaságunk által megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni Társaságunknak.

Társaságunk a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti. Ha a megkeresés eredményeként a Társaságunk tudomására jutott adat Társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés fentebb meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

Ha a megkeresés eredményeként Társaságunk tudomására jutott adat Társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.

Társaságunk az e célból végzett megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő adatok köréről a megkereséssel érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti. Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben szabályozott módon az adatairól tájékoztatást kér és Társaságunk – a fentiekben meghatározottakra tekintettel – már nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényéről tájékoztatja a kérelmezőt.

Társaságunk a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a fenti céltól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.

A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a felelős.

16. Ügyféltérbe telepített elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer (Kamera)

Társaságunk a kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett ügyfélszolgálati helyiségében és társaságunk székhelyén (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert alkalmaz, üzemeltet. A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30.§ (2) (a továbbiakban: Szvmt) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel.

A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére az adatkezelő arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak.

17. Egyéb adatkezelések

Az egyes nyereményjátékokon, promóciókon történő részvétel esetén a játékszabályzatban külön tájékoztató kerül elhelyezésre az ott megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

Az álláspályázatra jelentkezőkre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban külön adatkezelési tájékoztató ad részletes tájékoztatást.

III. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Biztosító, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a személyes adatai helyesbítését, melyeket Társaságunk a nyilvántartásaiban átvezet.

Zárolás és megjelölés:

A Biztosító zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Biztosító megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

A Biztosító a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A Biztosító a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az Biztosító a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve a Biztosító a fenti határidőt elmulasztja, akkor az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat az érintett. A Biztosító az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén - a döntés közlésétől, illetve ha a Biztosító az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül - az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon a Biztosító belső adatvédelmi felelőséhez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

IV. A biztosítási titok megtartására vonatkozó rendelkezések:

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító, a biztosításközvetítő tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

V. Adatok Biztonsága

A Biztosító mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Biztosító részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A Biztosító a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Biztosító a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VI. Adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minősülő információkat Társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott biztosításközvetítői, illetve Társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, Társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben Társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a Bit. X. fejezete értelmében nem áll fenn.

Társaságunk az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat, illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében:

Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklet:Harmadik fél általi sütik

Google Analytics

Google AdWords

A www.union.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében - amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul - az alábbi szolgáltatók kezelnek cookie-t: Google AdWords.

A Google Analytics, és a Google AdWords adatkezeléséről a google.com/adwords címen kérhető bővebb tájékoztatás. A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.