Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü
Ügyfélazonosítás

Ügyfél-azonosításéletbiztosítással rendelkező ügyfeleinkre vonatkozóan

Online Azonosítás

Újra levelet kaptál tőlünk Ügyfél-azonosítással kapcsolatban?

Pedig már elküldted nekünk a szükséges dokumentumokat? Ebben az esetben nincs további teendőd! A beérkezett nyilatkozatok és okmánymásolatok feldolgozása folyamatos, értesítünk ha további kiegészítés szükséges.

FIGYELEM, MÓDOSULT AZ AZONOSÍTÁSI HATÁRIDŐ!

KÖzreműködését kérjük 2019. október 31-ig

Törvényi kötelezettségünk, hogy a nálunk életbiztosítással rendelkező ügyfeleinknél ügyfél-azonosítást végezzünk 2019. október 31-ig. Ehhez az Ön érdekében az Ön közreműködését kérjük.

AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁSRÓLÁltalános információk

Miért szükséges?

Törvényi kötelezettségünk az azonosítás

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) és az azt módosító 2019. évi XLIX. törvényben (Módosítás) foglaltak alapján a korábbi rendelkezésektől eltérően 2019. október 31-ig köteles az életbiztosítással rendelkező Ügyfelei vonatkozásában ismételt adategyeztetést lefolytatni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Biztosítónak aktuális ügyféladatokkal kell rendelkeznie Ügyfeleiről, az életbiztosításokkal rendelkező Ügyfelek esetében ez azt is jelenti, hogy a Biztosítónak rendelkeznie kell az Ügyfelei érvényes személyazonosító okmányainak másolatával is.

Kiket érint?

Milyen biztosításokra vonatkozik?

A Pmt. és a Módosítás arra kötelez minket, hogy 2019. október 31-ig ismételten elvégezzük az ügyfél-azonosítást azon életbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelünknél, akinél az új szabályok szerint hiányzik valamilyen rögzítendő adat, nyilatkozat vagy okmánymásolat.

Mi történik, ha elmarad az azonosítás?

Azonosítás nélkül 2019. október 31. után

Amennyiben nem állnak a Biztosító rendelkezésére a Pmt-nek megfelelő dokumentumok legkésőbb 2019. október 31-ig, úgy a Biztosító a Pmt. 79. §-a alapján köteles lesz a továbbiakban megtagadni az ügyfél által kezdeményezett ügyletek teljesítését addig, amíg a fent hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. Ez sajnos azt jelenti, hogy az azonosítás teljesüléséig akadályba ütközhet a biztosítási szolgáltatás igénybevétele, a szerződés módosítása, a pénzügyi rendelkezések teljesítése (pl. az adatmódosítás, a kifizetések).

Hogyan értesítjük ügyfeleinket?

Mit tesz az UNION az ismételt ügyfél-azonosítás érdekében?

Minden érintett természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelünk részére tájékoztatást küldtünk 2019. május végéig, melyet a Módosításban foglaltakra tekintettel megismétlünk.

Azon természetes személy ügyfeleinknek, akik rendelkeznek Biztosítónknál regisztrált e-mail címmel, az ugyfel-azonositas@union.hu címről küldünk tájékoztatást. A regisztrált e-mail címmel nem rendelkező, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinket postai úton értesítjük.

Amennyiben Ön már eljuttatta társaságunkhoz a szükséges dokumentumokat, illetve iratmásolatokat, úgy egyelőre további teendője nincsen.

Mit kell Tennie Önnek?Tudnivalók természetes személy ügyfeleink részére

1. Készítsen másolatot személyazonosító okmányairól!

1. Személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány

Személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány lehet:

 • kártya formátumú személyazonosító igazolvány
 • régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány
 • útlevél
 • kártya formátumú jogosítvány (vezetői engedély)

Fontos!

 • Kérjük, ellenőrizze az azonosításhoz használandó igazolványainak érvényességét.
 • Amennyiben az Ön által a személyazonosításra használni kívánt igazolvány lejárt/érvénytelen, akkor a személyazonosításra alkalmas más okmányt legyen szíves használni. Amennyiben nem rendelkezik, csak egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány), akkor a hatóság által kiállított ideiglenes igazolványt legyen szíves a személyes ügyintézés során bemutatni. Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében kizárólag személyes ügyintézésre van lehetősége.
 • Az azonosításhoz használt okmány mindkét oldaláról készítsen másolatot, szkennelje vagy fényképezze le.
 • Ügyeljen arra, hogy a másolat, fénykép vagy szkennelés megfelelő minőségben történjen, jól olvashatóak legyenek az adatok, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.
 • A lefényképezett vagy digitalizált dokumentumokat .jpg vagy .pdf formátumban juttassa el hozzánk.
 • Kizárólag abban az esetben fogadhatjuk el az újraazonosításhoz megküldött dokumentumokat, ha ezek alapján az ügyfél egyértelműen azonosítható a korábbi átvilágításon már átesett személlyel.

2. Lakcímkártya

Lakcímkártyájának a lakcímet igazoló oldalát másolja le, szkennelje be vagy fényképezze le, jól látható és olvasható formában.

Fontos!

 • A lakcímkártya esetén csak a lakcímet igazoló oldalról készítsen másolatot, szkennelje vagy fényképezze le.
 • Ügyeljen arra, hogy a másolat, fénykép vagy szkennelés megfelelő minőségben történjen, jól olvashatóak legyenek az adatok, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.
 • A lefényképezett vagy digitalizált dokumentumokat .jpg vagy .pdf formátumban juttassa el hozzánk.

2. Töltse ki nyilatkozatunkat!

Azonosításhoz szükséges nyilatkozat

Kérjük, töltse le, nyomtassa ki, töltse ki és írja alá a „NYILATKOZAT ügyfelek ismételt azonosításához” elnevezésű nyomtatványt.

/static/assets/xml/label-document.xmlugyfelazonositas2019yes

Ez a nyilatkozat természetes személy ügyfeleink ismételt azonosítására szolgál. Kérjük, a nyilatkozattétel időpontjában fennálló állapot szerint töltsék ki. Illetve kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy frissíti a szerződéses kapcsolattartásra vonatkozó adatait, mint telefonszámát, e-mail címét és levelezési címét, annak érdekében, hogy minél gördülékenyebb legyen az Önnel való kommunikáció!

A nyilatkozatot nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. Amennyiben eldöntendő kérdésre szükséges válaszolni, úgy a megfelelő választ „X”-el jelölje. Kérjük, hogy a nyilatkozatot a kitöltést követően, a Biztosító részére történő megküldése előtt saját kezűleg írja alá.

Kiemelt közszereplői nyilatkozat

A Pmt.-ben foglaltaknak megfelelően Ügyfeleinknek nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősülnek-e.

Kiemelt közszereplői minőség

Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra is, hogy nyilatkozatot kell tenniük arról is, ha közeli hozzátartozójuk vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül.

Ki minősül kiemelt közszereplőnek?

 • államfő, kormányfő/miniszterelnök, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár
 • országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló
 • politikai párt irányító szervének tagja, tisztségviselője
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

Kik a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozói?

 • a házastárs,
 • élettárs,
 • vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
 • továbbá ezek házastársa vagy élettársa,
 • vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő.

Ki a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?

 • aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
 • aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Amennyiben Ön kiemelt közszereplőnek minősül, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, akkor nyilatkozatot kell tennie a pénzeszközének forrására vonatkozóan is. A Nyilatkozaton a pénzeszköz (a biztosítás fennállta alatt rendszeresen befizetett eseti és rendszeres díjak) forrásának tekinthető – a teljesség igénye nélkül – például:

 • munkabérből származó jövedelem
 • egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem
 • örökség
 • ajándék
 • befektetések hozama
 • ingó, és / vagy ingatlan értékesítésből származó jövedelem
 • őstermelői jövedelem

Saját nevében vagy más nevében jár el?

Kérjük, nyilatkozzon továbbá arról, hogy saját nevében vagy más személy nevében, képviseletében jár-e el? A megfelelő választ „X”-el jelölje a „NYILATKOZAT ügyfelek ismételt azonosításához” elnevezésű nyomtatványon.

Amennyiben az azonosításra kötelezett helyett más személy jár el, legyen szó akár gyámról, gondnokról vagy meghatalmazottról, további dokumentumok szükségesek.

 • Gyámság, gondnokság esetén, kérjük, küldje meg részünkre a gyámi- vagy gondnoki hatósági kirendelő határozatot.
 • Meghatalmazás esetén pedig közokiratba, vagy két tanúval ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szükséges mellékelnie.
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat természetes személyek részére

Amennyiben nem a saját nevében jár el, akkor az Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata nyomtatványt (Természetes személy ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja tölti ki!) is szíveskedjen kitölteni és sajátkezű aláírásával ellátni.

/static/assets/xml/label-document.xmltenylegestulajdonositermeszetesyes

Fontos!

 • Természetes személyek esetén tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek a megbízásából, vagy akinek az érdekében valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett (pl. meghatalmazott, gondnok, gyám eljárása a meghatalmazó, gondnokolt, gyámság alatt álló személy, mint tényleges tulajdonos érdekében).
 • Kérjük, ne felejtse el csatolni a képviseleti jogosultságát igazoló okiratot is (pl. meghatalmazás, gondnokkirendelő határozat).

3. Juttassa el hozzánk!

Online

Az adategyeztetést kényelmesen elvégezheti online. A személyes adatok kitöltése mellett felületünkön feltöltheti a lefényképezett vagy beszkennelt személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját, valamint aláírt nyilatkozatát.

Online azonosítás

E-mailen

Amennyiben teljes körűen kitölti a nyilatkozatot, azt saját kezűleg aláírja és csatolja a szükséges okmánymásolatokat, akkor lehetősége van arra, hogy az újra azonosításhoz szükséges dokumentumokat e-mailben küldje el részünkre az általunk küldött e-mailre válaszolva.

Személyesen

Amennyiben személyesen kívánja az adategyeztetést elvégezni, úgy érvényes személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját, valamint a kitöltött nyilatkozato(ka)t személyesen mutassa be és adja át kollégánk részére.

Fontos!

 • Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében csak személyes ügyintézésre van lehetőség.

Személyes elérhetőségeink

Postán

Az újra azonosításhoz szükséges dokumentumokat postai úton is megküldheti részünkre, az alábbi címre: 1380 Budapest, Pf. 1076.

MIT KELL TENNIE Önnek?Tudnivalók jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára

1. Készítsen másolatot okiratairól!

1. Személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány

Az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban a cég vagy egyéb szervezet képviseletében eljárni jogosult személy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának mindkét oldaláról készítsenek fénymásolatot.

Személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány lehet:

 • kártya formátumú személyazonosító igazolvány
 • régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány
 • útlevél
 • kártya formátumú jogosítvány (vezetői engedély)

Fontos!

 • Kérjük, ellenőrizze az azonosításhoz használandó igazolványainak érvényességét.
 • Amennyiben az Ön által a személyazonosításra használni kívánt igazolvány lejárt/érvénytelen, akkor a személyazonosításra alkalmas más okmányt legyen szíves használni. Amennyiben nem rendelkezik, csak egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány), akkor a hatóság által kiállított ideiglenes igazolványt legyen szíves a személyes ügyintézés során bemutatni. Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében kizárólag személyes ügyintézésre van lehetősége.
 • Az azonosításhoz használt okmány mindkét oldaláról készítsen másolatot.
 • Ügyeljen arra, hogy a másolat megfelelő minőségben történjen, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.

2. Lakcímkártya

Az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban a cég vagy egyéb szervezet képviseletében eljárni jogosult személy lakcímkártyájának a lakcímet igazoló oldaláról készítsenek fénymásolatot.

Fontos!

 • Ügyeljen arra, hogy a másolat megfelelő minőségben történjen, jól olvashatóak legyenek az adatok, mivel az azonosítást és az adategyeztetést csak ebben az esetben tudjuk elvégezni.

3. Aláírási címpéldány

Amennyiben a cég vagy egyéb szervezet képviseletében a biztosítással kapcsolatban eljárni jogosult személy változott, kérjük, az aláírási címpéldánya másolatát is szíveskedjenek megküldeni.

2. Töltse ki nyilatkozatunkat!

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Ismételten nyilatkozatot kell tennie a tényleges tulajdonosok adataira vonatkozóan, beleértve

 • a tulajdonosi jogviszony jellegét, annak mértékét, valamint
 • a tényleges tulajdonos esetlegesen kiemelt közszereplői státuszát.

Töltsék ki nyomtatott nagybetűvel, majd cégszerűen írják alá a postán küldött levelünk hátoldalán található „Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata” című dokumentumot. A dokumentumot letöltheti az alább linkről is.

/static/assets/xml/label-document.xmltenylegestulajdonosicegyes

Ki minősül tényleges tulajdonosnak?

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • az a természetes személy, aki jogi személyben, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a tulajdoni hányad vagy a szavazati jogok legalább 25 százalékával rendelkezik,
 • az a természetes személy, aki jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben meghatározó befolyással bír,
 • alapítványok esetén az alábbi személy minősül tényleges tulajdonosnak:
  (a) aki az alapítvány képviseletében eljár,
  (b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
  (c) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  (d) aki tagja az alapítványt kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
 • abban az esetben, ha nincs olyan természetes személy, akit a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának lehetne tekinteni, úgy a szervezet vezető tisztségviselőjét (pl. igazgatósági tag, ügyvezető igazgató) kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

Fontos!

 • A tulajdonosi érdekeltség körében minden természetes személy tényleges tulajdonosnak minősül, aki legalább 25% tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik. Az ezen feltételnek megfelelő valamennyi természetes személyt szükséges tényleges tulajdonosként feltüntetni.
 • A tényleges tulajdonos minden esetben természetes személy, adatainál a természetes személy tényleges tulajdonos adatai alapján szükséges kitölteni a nyomtatványt.
 • Amennyiben képviselőként vagy meghatalmazottként más tényleges tulajdonos nevében jár el, úgy kérjük, hogy ezt a nyilatkozaton a megfelelő helyen jelölni szíveskedjék és a nyilatkozaton a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat legyen szíves kitölteni.
 • Cégszerűen aláírt (törvényes képviselő által) vagy a Biztosítóhoz bejelentett rendelkezésre jogosult, azaz meghatalmazott által aláírt formában nyújtsák be a nyomtatványt és azt maradéktalanul töltsék ki.
 • A tényleges tulajdonosi nyilatkozat aláírásánál legalább egy önálló aláírási joggal rendelkező személy nevének kitöltése és aláírása, együttes képviseleti jog esetén pedig legalább két együttes képviseletre jogosult személy nevének kitöltése és cégszerű aláírásuk szükséges.
 • Amennyiben a cég képviseletében a biztosítással kapcsolatban eljárni jogosult személy változott, kérjük, az aláírási címpéldánya másolatát is szíveskedjenek megküldeni.

3. Juttassa el hozzánk!

Személyesen

Amennyiben személyesen kívánja az adategyeztetést elvégezni, úgy érvényes személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját, valamint a kitöltött nyilatkozatot személyesen mutassa be és adja át kollégánk részére .

Fontos!

 • Lejárt vagy érvénytelen igazolványok esetében csak személyes ügyintézésre van lehetőség.

Személyes elérhetőségeink

Postán

Az újra azonosításhoz szükséges dokumentumokat postai úton is megküldheti részünkre, az alábbi címre: 1380 Budapest, Pf. 1076.

Kérdése van?

Kérdéseivel fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz a 06 1 486 4343 telefonszám hívásával, vagy írjon az ugyfelszolgalat@union.hu e-mail címünkre.

Közreműködését köszönjük!